På den här sidan hittar du information om bygglov. Den är uppdelad i några korta avsnitt om de olika steg som ingår när man ansöker om bygglov.

Klicka på rubrikerna eller skrolla ner på sidan för att läsa om de olika stegen i bygglovsprocessen.

› Behövs bygglov
› Bygga utan bygglov
› Skicka in ansökan
› Ansökan handläggs
› Tekniskt samråd
› Startbesked
› Inflyttning

Behövs bygglov

Oftast behövs bygglov för att bygga ett nytt hus och bygga till eller förändra ett befintligt hus. Bygglov kan också behövas för att bygga ett plank eller en mur.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som krävs för just ditt projekt. Det är byggnadsnämnden som avgör om det du ska bygga kräver bygglov.

Bygga utan bygglov

För en- eller tvåbostadshus finns vissa undantag från kravet på bygglov. Uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank kan få byggas utan bygglov. Takkupor och fasadändringar kan också i vissa fall få göras utan bygglov.

För ett så kallat attefallshus eller en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter behövs inte bygglov. Det måste dock göras en anmälan till byggnadsnämnden innan det får byggas.

Du vet väl att du i vissa fall kan få bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter om du har dina grannars tillåtelse. Det gäller för de byggnationer du får göra utan bygglov. Se bara till att få grannarnas skriftliga godkännande.

Skicka in ansökan

Man ansöker om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Ansökan innehåller en ansökningsblankett med bland annat uppgifter om den sökande, fastighetsbeteckning, vad ansökan avser och planerad byggstart. Ansökan ska också innehålla ritningar som redovisar den tänkta byggnationen.

För att byggnadsnämnden ska kunna handlägga ansökan och fatta beslut måste ritningarna vara fackmannamässigt utförda. Korrekta och tydliga handlingar gör att det går snabbare att få ett beslut från byggnadsnämnden.

Kom ihåg att det även kan behövas ritningar om du skickar in en anmälan till byggnadsnämnden. Exempelvis om du planerar att bygga ett attefallshus eller en friggebod. Mer information om ritningar hittar du på sidan Om ritningar.

Ansökan handläggs

Byggnadsnämnden skickar ett mottagningsbevis om de bedömer att ansökan är komplett och de bifogade ritningarna är korrekt utförda. Därefter prövas bygglovsansökan och byggnadsnämnden fattar beslut om bygglovet. Beslutet skickas sedan till den sökande och andra som kan vara berörda av bygglovet.

Du måste påbörja byggnationen inom två år från det att bygglovet är lagakraftvunnet. Om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år upphör bygglovet.

Tekniskt samråd

När bygglovet är beviljat hålls ett tekniskt samråd. Då går en handläggare från stadsbyggnadsnämnden tillsammans med den sökande igenom hur det planerade byggnadsarbetet ska organiseras och eventuella kontroller som måste göras under arbetets gång.

Om det krävs att en kontrollansvarig medverkar och följer upp under din byggnation måste du se till att anlita en certifierad person för detta. Det går att söka i Boverkets register över certifierade kontrollansvariga.

Startbesked

När byggnadsnämnden har konstaterat att byggnationen kommer uppfylla de krav som ställs så får den sökande ett startbesked. För vissa enklare byggnationer kan startbeskedet ingå i bygglovet.

Det är inte förrän du har fått ditt startbesked som du får påbörja byggnationen av det som du har fått bygglov för.

Inflyttning

Under byggnationen kommer byggnadsnämnden göra arbetsplatsbesök. När projektet är avslutat utfärdas ett slutbesked som visar att byggnationen uppfyller de tidigare ställda kraven.

När du har fått slutbeskedet får du börja använda byggnationen. Exempelvis flytta in i ditt nybyggda hus.

Innehåll